ABOUT VAT INVOICE

Hoá đơn tính tiền chỉ có hiệu lực xuất hoá đơn giá trị gia tăng trong vòng 48 giờ sau khi sử dụng dịch vụ.
-
The bill is legit for VAT invoice within 48 hours after using our service.

A MEMBER OF
SUM GROUP